Back to All Articles

Xaoc Batumi - LFO modulated by LFO

Modular LFO

FREE: modulation of the frequency

batumi-free-0.jpg

batumi-free-1.jpg

batumi-free-2.jpg

batumi-free-3.jpg

batumi-free-4.jpg

batumi-free-5.jpg

batumi-free-6.jpg

batumi-free-7.jpg

batumi-free-10.jpg

batumi-free-11.jpg

batumi-free-12.jpg

batumi-free-13.jpg

PHASE: modulation of the phase

batumi-phase-0.jpg

batumi-phase-1.jpg

batumi-phase-1_20211107_110739

batumi-phase-2.jpg

batumi-phase-3.jpg

batumi-phase-4.jpg

batumi-phase-5.jpg

batumi-phase-6.jpg

batumi-phase-7.jpg

batumi-phase-10.jpg

DIVIDE: modulation of the divider

batumi-divide-0.jpg

batumi-divide-1.jpg

batumi-divide-2.jpg

batumi-divide-3.jpg

batumi-divide-4_20211107_103342

batumi-divide-4.jpg

batumi-divide-5.jpg

batumi-divide-6.jpg

batumi-divide-7.jpg

batumi-divide-8.jpg

batumi-divide-10.jpg

batumi-divide-11.jpg

batumi-divide-12.jpg

batumi-divide-20.jpg

batumi-divide-21.jpg

© StudioCode.dev - Made with 11ty and tailwindcss.